Vedtekter

§1 – Navn, adresse og stiftelse

Magiske Cirkel Norge [MCN], stiftet 21. oktober 1928, er en fri og uavhengig organisasjon , som tilstreber mangfold blant sine medlemmer. MCN er medlem av FISM (Fédération Internationale des Sociétés Magiques). Mer informasjon på følgende hjemmeside: www.magiskecirkel.no. Foreningen kan kontaktes på: post@magiskecirkel.no. Org. nr 986 965 904. Foreningen har jevnlige møter i Oslo, i tillegg til møter i regionale avdelinger rundt i landet

§2 – MCN’s formål er:

  1. Å være den ledende foreningen for trylling og magisk underholdning i Norge, og være forpliktet til å fremme og utvikle trylling og magi som kunstart og underholdningsform.
  2. Å samle sjangerens utøvere, og ivareta deres interesser.
  3. Å styrke samarbeidet med andre foreninger og interesseorganisasjoner.
  4. Å samle og utvikle kjennskapen til tryllingen og magiens historie.
  5. Å jobbe for å forhindre avsløringer og kopiering av akter, materiale, oppfinnelser, presentasjoner og rutiner.

§3 – Medlemskap

Alle som er trylleinteresserte og støtter foreningens formål er kvalifisert for medlemskap i MCN. Innmelding skal skje skriftlig via våre hjemmesider (www.magiskecirkel.no).

§4 – Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig. Et medlem kan strykes dersom han/hun skylder kontingent, og fortsatt ikke har betalt etter 2 purringer eller skylder kontingent for mer enn 6 måneder.

§5 – Ekskludering

Styret kan ekskludere medlem som bryter foreningens vedtekter, med overlegg avslører trylletriks i den hensikt å skade tryllingen generelt, foreningen eller enkeltmedlemmer. Styret kan også ekskludere medlemmer som snakker eller skriver nedsettende om et annet medlem, magien eller MCN, handler ukollegialt eller misbruker sitt tillitsverv.

Styret skal ekskludere medlemmer som blir straffedømt for forhold som styret finner uforenlig med underholdningsvirksomhet, og som kan være til skade for foreningens eller medlemmers omdømme i allmennheten. Ekskludert medlem kan forlange å få sin sak tatt opp på ordinært årsmøte.

§6 – Årskontingent

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. Utnevnte Æresmedlemmer er fritatt fra kontingent.

§7 – Uærlig og overdreven reklame

Medlemmer av MCN er forpliktet til å avholde seg fra enhver form for uærlig og overdreven reklame. Falske eller kjøpte priser kan ikke brukes i reklame. Medlemmer oppfordres til å bruke MCNs logo og web adresse i sitt reklamemateriell, – for på den måten å styrke kjennskap til foreningen og øke rekrutteringen.

§8 – Respekt for mennesker og dyr 

Ved opptredener skal alle involverte behandles med respekt. Levende dyr skal behandles humant.

§9 – Æresmedlem og Magisk knekt

Medlemmer som gjennom mange år har utført et særlig godt arbeid for foreningen eller magien forøvrig, kan utnevnes til Æresmedlem eller Magisk Knekt. Det kan kun utnevnes ett Æresmedlem og en Magisk Knekt i året. En egen komite (f. eks. VK) innstiller kandidater til styret. Beslutning om utnevnelse til Æresmedlem og Magisk Knekt må vedtas av et enstemmig og fulltallig styre.

§10 – Valg

Årsmøtet velger hovedstyret som består av President, Visepresident, samt minimum 2 og maksimum 5 styremedlemmer. Roller og ansvar fordeles internt i styret. Presidenten velges for 1 år av gangen. Øvrige medlemmer for 2 år om gangen, hvor halvparten er på valg hvert år. Styremedlem kan ikke være medlem av valgkomité.

Med en funksjonstid på ett år velger årsmøtet 2 revisorer, en valgkomité på minimum 2 personer, samt fremtidige medlemmer til en kontrollkomité for å overvåke utviklingen i fondene våre.

Kontrollkomiteens mandat og oppgaver finnes i egne vedtekter. De regionale avdelingene organiserer selv årsmøter og valg, – og bør så langt det lar seg gjøre, tilstrebe å følge samme rutiner for valg og årsmøte som beskrevet her.

§11 – Politiattest

Det skal forelegges begrenset politiattest for medlemmer som skal utføre frivillige oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming i Magiske Cirkel Norge. Dette gjelder til enhver tid samtlige som innehar styreverv, ansvarlige i underavdelinger samt personer som er ansvarlige i juniorarbeid, på nasjonalt eller på lokalplan. Styret er ansvarlige for oppfølging og registrerer fremviste attester. Styret skal som en del av årsberetningen fremlegge status på dette arbeidet.

§12 – Fondsmidler

Dersom MCN disponerer gaver eller andre midler som er avsatt i fond, er det styrets oppgave i samarbeid med kontrollkomiteen å forvalte kapital og avkastning i henhold til fondets vedtekter. Årlig avkastning som ikke disponeres, tillegges kapitalen. Regnskap for fondsmidlene skal fremlegges årsmøtet.

§13 – Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år, senest innen utgangen av første kvartal.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller ved skriftlig beslutning med forslag til dagsorden undertegnet av minst ¼ av medlemmene. Innkalling med dagsorden skal skje 4 uker før den fastsatte dato. Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret 14 dager før årsmøtet. De regionale avdelingene avholder egne årsmøter og rapporterer aktiviteter og regnskap som en del av MCNs årsmelding.

Kun medlemmer som er fylt 18 år, og som er à jour med sin kontingent har stemmerett ved årsmøtet, og bare tilstedeværende medlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende. Medlemmer under 18 år har møte-, forslags- og talerett.

Årsmøtet har følgende dagsorden: 1. Åpning, 2. Valg av møteleder og referent, 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen, 4. Godkjenning av innkallingen, 5. Beretninger, 6. Regnskap (avsluttet per 31.12), Budsjett og kontingent, 7. Innkomne forslag, 8. Valg, 9. Avslutning.

§14 – Oppløsning av foreningen

MCN kan oppløses på ordinær eller ekstraordinært årsmøte, såfremt ikke minst 5 medlemmer stemmer imot. Ved en eventuell oppløsning selges foreningens eiendeler, og de innkomne beløp overføres til en norsk veldedighetsorganisasjon. Foreningens bibliotek «Knud Winfelds Minne» tilfaller Universitetsbiblioteket.

§15 – Endring av vedtektene

Forandring av vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte og krever minst to tredjedels flertall.

Vedtatt på årsmøte 27.2.23