Konkurranseregler for NM i trylling

Regelverk per 1. januar 2023

1. Den som er medlem av en magisk forening i Norge er velkommen til å delta på Norgesmesterskap i Trylling (NM).

2. De artister som er booket for å fremføre et seminar, en akt, eller et show under den kongress eller i den sammenheng som NM arrangeres, får ikke delta i konkurransene.

3. En deltaker som tidligere har fått en Grand Prix tittel i NM, kan ikke delta med den vesentlig samme akten.

4. Den som deltar i NM må være registrert deltaker på kongressen NM arrangeres i forbindelse med. Samtlige avgifter som kongressavgift og evt konkurranseavgift skal være betalt før betalingsfristen.

5. I MCN er det en egen kategori for Junior. I konkurransesammenheng er man junior frem til man er fylt 18 år. Deretter er man senior.

6. En skriftlig/elektronisk påmelding skal være mottatt senest 14 dager før konkurransen.

7. Gjennom å melde seg på konkurransen, godkjenner man regler og rutiner i dette dokumentet.

8. Du må være norsk statsborger for å bli premiert i Norgesmesterskap i Trylling.

Om juryen

1. En jury som skal bestå av 5 til 7 dommere, bestemmer samtlige priser og utmerkelser i NM. En av dommerne er overdommer.

2. Dommerne velges av styret i Magiske Cirkel Norge. Ved valg av dommere, skal styret ta hensyn til dommernes kvalifikasjoner innen tryllekunsten, samt deres kapasitet til å bedømme konkurranseakter. Tidligere dommererfaring samt gjennomført dommerutdanning foretrekkes. Videre skal det tilstrebes at dommerne har ulik alder og varierende bakgrunn.

3. For å kunne kåre en vinner, har juryen rett til å innhente synspunkter fra en eller flere personer som ikke selv er tryllekunstner, men som har stor erfaring innen teater- eller underholdningsbransjen.

4. Overdommer er ansvarlig for at konkurransene avholdes iht regler og rutiner i dette dokument. Dersom to deltakere får samme poengsum, er det overdommer som avgjør hvem som skal skal bedømme rekkefølgen.

5. Jurymedlemmer har rett til mat og forfriskninger under konkurransen.

6. Dommernes beslutning kan ikke overklages.

7. Overdommeren er ansvarlig for at resultatet fra dommernes bedømming, sammenstilles. Overdommeren sender en skriftlig rapport over resultatet til Magiske Cirkel Norge, senest en måned etter at konkurransen er gjennomført.

8. Den som aksepterer å være jurymedlem godkjenner dermed å bedømme alle deltakere rettferdig iht regler og rutiner i dette dokument.

Om de ulike kategoriene

Norgesmesterskapet i Trylling arrangeres i all hovedsak innenfor 3 hovedkategorier, og ikke underkategorier som det for øvrig gjøres i andre større internasjonale konkurranser (som FISM). Dersom det ved et arrangement skulle være nok deltakere til å også hensynta underkategorier, vil hoveddommer kunne beslutte dette.

Om dommerne synes at det er bedre for en deltaker å bli flyttet til en annen hovedkategori, har dommerne rett til å gjøre dette.

1. Scene

En akt innen Scene benytter gjerne større rekvisita, eller er beregnet å fremføres for et større publikum enn close-up.

2. Close-up

En akt innen nærmagi eller close-up benytter gjerne mindre rekvisita, som kort, mynter og andre ting, ofte beregnet for et mindre publikum.

3. Barnetrylling

En akt innen barnetrylling er beregnet for å underholde barn. Konkurransedeltakeren kan anvende rekvisita som kobles sammen med alle andre kategorier. Effekter skal involvere tilskuerne og deltakere (barn) som har blitt bedt om å hjelpe til.

For at det skal kunne avholdes NM i en av kategoriene over, kreves det minst 3 påmeldte deltakere. Dersom det er et mindre antall, kan arrangøren velge å la deltakerne gjennomføre akten sin, men de vil ikke bli tildelt pris iht regler om «Priser og andre utmerkelser».

Om deltakere og deres fremføring

1. En konkurransedeltaker en alene ansvarlig for sin akt og garanterer gjennom sin deltakelse at hun eller han har rettigheter til å fremføre akten.

2. Skulle en konkurransedeltaker stilles til ansvar for innholdet i eller utformingen av akten, har tredjepart, i dette tilfellet Magiske Cirkel Norge, ingen ansvar for følgene av dette.

3. En konkurransedeltaker skal presentere en hel akt (ikke bare et tricks) som skal vare minst 5 minutter og maks 10 minutter. Går deltakere under eller over tiden, blir man diskvalifisert.

4. En konkurransedeltaker får kun presentere en akt i hver hovedkategori.

5. En konkurransedeltaker som presenterer en akt, som av dommerne bedømmes å være en kopi av en annen akt, eller en signifikat del av en annen akt, diskvalifiseres.

6. En presentasjon som baseres på avtaler mellom konkurransedeltaker og en tilskuer (stooge), regnes ikke som en magisk fremføring og kan medføre at deltakeren diskvalifiseres. Om dommerne er usikre på dette, kan deltakere måtte fremføre akten sin på nytt eller forklare metoden for overdommer som avgjør forholdet.

7. Deltakere skal være forberedt på å fremføre sin akt 20 minutter før annonsert tid. Juryen kan diskvalifisere deltakere som ikke er klar.

8. En akt begynner når deltakeren starter på scenen, eller når musikk som deltakere benytter, starter. Det som inntreffer først gjelder.

9. Overdommer vil gi deltaker signal underveis i akten. Etter 9 minutter vil et signal gis, som indikerer at det er ett minutt igjen. Etter ti minutter gis et nytt signal, som indikerer at deltakeren har gått over tiden, og diskvalifiseres.

10. Ved presentasjon av deltakeren skal kun navnet på deltaker, hvor han/hun kommer fra, og hovedkategori annonseres.

Om priser og andre utmerkelser

1. Priser

Innen hver hovedkategori kan det deles ut tre priser. En førstepris, en andrepris og en tredjepris.

2. Spesielle utmerkelser

Juryen kan dele ut spesielle utmerkelser, f.eks for en ny teknikk eller et nytt prinsipp som deltakeren har anvendt seg av. Juryen kan også velge å utdele pris for «mest originale akt». Overdommer avgjør ved hvert NM hvilke eventuelle spesielle utmerkelser som skal utdeles.

3. Andre utmerkelser

Ingen andre priser eller utmerkelser kan utdeles, uten at dette er godkjent av styret i Magiske Cirkel Norge og overdommeren.

4. Spesielle regler for Barnetrylling

Prisene i punktene over, skal deles ut seperat for junior og senior. I konkurransen «Barnetrylling» skilles det ikke mellom junior og seniordeltakere.

Om bedømmingen

1. Juryen bestemmer hvilke akter innom hver hovedkategori og junior/senior, som skal tildeles første, andre og tredjepris.

2. Hvert jurymedlem skal gjøre en likeverdig bedømming av samtlige deltakere. Følgende aspekter tas med i bedømmingen; - Teknikk - Showmanship/presentasjon - Underholdningsverdi - Kunstnerisk uttrykk - Originalitet - Magiske atmosfære

3. For Barnetrylling, vil overnevnte aspekter ses i sammenheng med hvordan barn opplever underholdningen.

4. Hver dommer kan gi opptil 100 poeng til hver deltaker. Deltakerens sluttpoengsum er snittet av alle dommernes poeng. Maksimal poengsum er derfor 100 poeng.

5. En deltaker som får under 50 poeng i snitt, blir diskvalifisert.

6. Deltakere som behandler dyr eller mennesker dårlig eller ikke respekterer disse på en god måte, vil kunne diskvalifiseres.

7. Etter bedømmingsprosessen kan en dommer endre sin bedømming og poeng. Denne endringen skal godkjennes av overdommer og skal skje åpent i det avsluttende jurymøtet.

8. Når bedømmingsprosessen er ferdig, regnes alle deltakernes poengsummer sammen, og overdommeren sammenkaller alle jurymedlemmer til et avsluttende jurymøte.

9. Prisene deles ut til de akter som har fått høyest poengsum i de respektive kategorier. For å få en førstepris må deltakeren oppnå minst 80 poeng. For å få en andrepris må deltakere oppnå minst 70 poeng. For å få en tredjepris må deltakere oppnå minst 60 poeng.

10. Om ingen deltakere oppnår poengsum som tilsier kravet, blir denne prisen ikke utdelt.

11. Resultatlisten holdes hemmelig helt til premieutdelingen.